STT Vai trò Tài khoản đăng nhập Mật khẩu
1 Lãnh đạo lanhdao.cps@gmail.com cps12345
3 Cán bộ xử lý canboxuly2.cps@gmail.com cps12345
4 Công dân congdan.cps@gmail.com cps12345
5 Doanh nghiệp doanhnghiep.cps@gmail.com cps12345
6 Văn thư vanthu1.cps@gmail.com cps12345
7 Kế toán ketoan.cps@gmail.com cps12345