STT Vai trò Tài khoản đăng nhập Mật khẩu
1 Lãnh đạo ldubnht@gmail.com 123
2 Chuyên viên xử lý cvubndt@gmail.com 123
3 Kế toán ktubndt@gmail.com 123
4 Tiếp nhận vtubndt@gmail.com 123
5 Công dân nguyentien9192@gmail.com 12345