HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Cổng DVC trực tuyến và hệ thống thông tin MCĐT Tỉnh Đồng Tháp
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG cổng dịch vụ công trực tuyến và hệ thống thông tin Một cửa điện tử tỉnh đồng tháp
Trang chủ

Người dân, doanh nghiệp

Tài liệu dành cho người dân doanh nghiệp gồm:
Gồm các nội dung chính như sau:

 • Chức năng chính
 • Tài liệu hướng dẫn sử dụng
 • Tài liệu đào tạo
 • Video..

Cán bộ Bộ phân Một cửa

Tài liệu dành cho người dân doanh nghiệp gồm:
Gồm các nội dung chính như sau:

 • Chức năng chính
 • Tài liệu hướng dẫn sử dụng
 • Tài liệu đào tạo
 • Video..

Chuyên viên nghiệp vụ

Tài liệu dành cho người dân doanh nghiệp gồm:
Gồm các nội dung chính như sau:

 • Chức năng chính
 • Tài liệu hướng dẫn sử dụng
 • Tài liệu đào tạo
 • Video..

Lãnh đạo

Tài liệu dành cho người dân doanh nghiệp gồm:
Gồm các nội dung chính như sau:

 • Chức năng chính
 • Tài liệu hướng dẫn sử dụng
 • Tài liệu đào tạo
 • Video..

Báo cáo thống kê

Tài liệu dành cho người dân doanh nghiệp gồm:
Gồm các nội dung chính như sau:

 • Chức năng chính
 • Tài liệu hướng dẫn sử dụng
 • Tài liệu đào tạo
 • Video..

Tiện ích khác

Tài liệu dành cho người dân doanh nghiệp gồm:
Gồm các nội dung chính như sau:

 • Chức năng chính
 • Tài liệu hướng dẫn sử dụng
 • Tài liệu đào tạo
 • Video..