Giới thiệu

Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến Tỉnh Phú Thọ
là hệ thống giao dịch điện tử các thủ tục hành chính
giữa Công dân, Doanh nghiệp và các Cơ quan nhà nước.
TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

Năm 2018

Đã tiếp nhận

0

Đã giải quyết

0

0%

Trong hạn