Thống kê hồ sơ theo lĩnh vực
Tên Lĩnh vực Tiếp nhận Đang giải quyết Đã giải quyết
Tổng Kỳ trước Tiếp nhận Tổng Chưa đến hạn Quá hạn Tổng Trong hạn Quá hạn
Xúc tiến thương mại 88 46 42 69 69 0 19 9 10
Tổng: 88 46 42 69 69 0 19 9 10
Thống kê hồ sơ từ tháng 8/2016 đến hết tháng 3/2017
Thống kê hồ sơ từ tháng 8/2016 đến hết tháng 3/2017