Thống kê hồ sơ theo cơ quan - lĩnh vực (test)

Thống kê hồ sơ theo lĩnh vực
Tên Lĩnh vực Tiếp nhận Đang giải quyết Đã giải quyết
Tổng Kỳ trước Tiếp nhận Tổng Chưa đến hạn Quá hạn Tổng Trong hạn Quá hạn
Xúc tiến thương mại 88 46 42 69 69 0 19 9 10
Xúc tiến thương mại 88 46 42 69 69 0 19 9 10
Tổng: 176 92 84 138 138 0 38 18 20
Thống kê hồ sơ theo lĩnh vực - Xúc tiến thương mại
Lĩnh vực Tiếp nhận Kỳ trước chuyển qua Đang xử lý Còn hạn Qúa hạn Đã trả kết quả Đúng hạn Qúa hạn
Xúc tiến thương mại 42 46 69 69 0 19 9 10
Thống kê hồ sơ theo cơ quan - Cục Xúc tiến thương mại
Cơ quan Tiếp nhận Kỳ trước chuyển qua Đang xử lý Còn hạn Qúa hạn Đã trả kết quả Đúng hạn Qúa hạn
Cục Xúc tiến thương mại 42 46 69 69 0 19 9 10
Thống kê hồ sơ từ tháng 8/2016 đến hết tháng 3/2017
Thống kê hồ sơ từ tháng 8/2016 đến hết tháng 3/2017