1
Xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Lĩnh vực thủ tục
Xúc tiến thương mại - DVC mức: 3
Cơ quan thực hiện
Cục Xúc tiến thương mại
2
Xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn từ 2 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên hoặc theo quy định tại Điều 17 NĐ số 37/2006/NĐ-CP
Lĩnh vực thủ tục
Xúc tiến thương mại - DVC mức: 4
Cơ quan thực hiện
Cục Xúc tiến thương mại
3
Xác nhận đăng ký sửa đổi/bổ sung nội dung chương trình khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Lĩnh vực thủ tục
Quản lý Đô thị - DVC mức: 4
Cơ quan thực hiện
Sở Kế hoạch và Đầu tư
4
Xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ/triển lãm thương mại tại Việt Nam
Lĩnh vực thủ tục
Xây dựng - DVC mức: 4
Cơ quan thực hiện
Sở Xây dựng
5
Cấp Giấy chứng nhận an toàn sinh học đối với cây trồng biến đổi gen
Lĩnh vực thủ tục
Bảo tồn đa dạng sinh học - DVC mức: 3
Cơ quan thực hiện
Tổng Cục Môi trường
6
Kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hoá nhập khẩu
Lĩnh vực thủ tục
An toàn vệ sinh Lao động - DVC mức: 3
Cơ quan thực hiện
Bộ Lao động Thương binh xã hội
7
Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài
Lĩnh vực thủ tục
Tư pháp - DVC mức: 3
Cơ quan thực hiện
Ủy ban nhân dân Tỉnh
8
Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài
Lĩnh vực thủ tục
Tư pháp - DVC mức: 3
Cơ quan thực hiện
Ủy ban nhân dân Tỉnh
9
Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm
Lĩnh vực thủ tục
Xuất bản - DVC mức: 3
Cơ quan thực hiện
Sở Thông tin và Truyền thông
10
Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế
Lĩnh vực thủ tục
Giao thông vận tải - DVC mức: 3
Cơ quan thực hiện
Vụ Vận tải